HMS-KORT

NRS Norge AS er en offentlig godkjent renholdsviksomhet. Det betyr  at NRS har oppfylt alle kravene når det gjelder bedriftshelsetjeneste, verneombud, skriftlige arbeidsavtaler, tariffavtaler og yrkeskadeforsikring. HMS-kort er et bevis at dere jobber i offentlig godkjent renholdsvirksomhet. Kortet skal ikke misbrukes eller lånes ut til andre. Det er legitimasjon som dere må ha med dere på jobb hver dag og  bære det synlig. Dersom du mister kortet ditt, eller det blir stjålet, må du straks gi beskjed til oss.

NRS Norge AS is a publicly approved cleaning company. This means that NRS has met all requirements regarding occupational health services, safety representatives, written employment agreements, collective agreements and occupational injury insurance. HSE card (HMS-kort) is a proof that you work in a publicly approved cleaning company. HSE cards cannot be missused or borrowed to others. AS an NRS employee you are responsible for having HSE card with you every day while you are at work and carry it visibly. If you lose the card or it gets stolen, you must notify us immediatly so that we can order a new card for you.

STOFFKARTOTEK

Stoffkartotek er en samling av sikkerhetsdatablad, informasjonsblad og annen informasjon om alle kjemikaliene som er brukt i virksomheten. NRS Norge AS har opprettet et nettbasert stoffkartotek på EcoOnline. Dere har alle tilgang og kan besøke vårt stoffkartotek ved å scanne QR-koden som blir utlevert av deres nærmeste leder på hver enkelt arbeidsplass. Dere kan også klikke på linken nedenfor.

A chemical inventory is a  database which includes all chemical substances and mixtures used in company. NRS Norge AS has created an online chemical inventory, and you all have an easy access to it. You can scan the QR-code that is provided by your leader at your workplace, or you can simply click on the link bellow. 

Stoffkartotek avd. Regelmessig

Stoffkartotek avd. Temporært

 

HMS-HÅNDBOK

HMS-Håndbok til NRS Norge AS ble oppdatert. Oppdatert versjon kan dere finne her…

INTERN VARSLING

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes det brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer som for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, forhold som skaper fare for personers liv og helse m.m. Du har plikt til å si fra til din leder og/eller verneombud/tillitsvalgt om mobbing, trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, jf. AML §2-3 (2).

I NRS Norge AS kan det varsles både skriftlig og muntlig, for eksempel per telefon, e-post, i brev, ved personlig fremmøte eller ved utfylling skjema Rapport Uønskede Hendelser via intranett. Du kan også velge å varsle anonymt.

Om NRS rutiner ved intern varsling les mer her…