MEDVIRKNINGSPLIKT VED SYKEFRAVÆR

Hvis du blir sykemeldt på grunn av sykdom eller skade, har både du og NRS en rekke plikter i sykmeldingsperioden.

Som arbeidsgiver har NRS det overordnede ansvaret for å følge opp sykefraværet. NRS skal sørge for å iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for deg å utføre dine oppgaver helt eller delvis under sykemeldingsperioden. Som arbeidstaker er du forpliktet til, ut fra muligheter og behov, å samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon fra første dag av en sykemelding.

Formålet med oppfølging ved sykefravær er først og fremst å hindre langtidssykefravær og å få deg tilbake i arbeid så raskt som mulig. 

Her kan du finne NRS retningslinjer i arbeid ved sykefraværsoppfølging.

INTERN VARSLING

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes det brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer som for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, forhold som skaper fare for personers liv og helse m.m. Du har plikt til å si fra til din leder og/eller verneombud/tillitsvalgt om mobbing, trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, jf. AML §2-3 (2).

I NRS Norge AS kan det varsles både skriftlig og muntlig, for eksempel per telefon, e-post, i brev, ved personlig fremmøte eller ved utfylling skjema Rapport Uønskede Hendelser via intranett. Du kan også velge å varsle anonymt.

Om NRS rutiner ved intern varsling les mer her…

PÅSKEHILSEN

Vi ønsker alle våre ansatte en riktig GOD PÅSKE, og vi håper at hver og en av dere finner anledning til gode opplevelser, enten den skjer på fjellet, hjemme eller ved sjøen!

FERIE 2019

Det er viktig at ferieønsker leveres innen den 01.03.2019. Dette gjelder all ferie i 2019 inkludert påskeferie, sommerferie og juleferie.

Alle må avvikle ferie. Dersom vi ikke mottar ferie ønsker, vil vi bestemme når ferien skal avvikles.

Ungå bindende avtaler for din ferie før ferielister er godkjent av din nærmeste leder.

ENDRINGER VED VARSLING OM SYKEFRAVÆR

Fra 1. desember har alle NRS ansatte plikt til å varsle nærmeste leder og deretter bedriftshelsetjeneste om første sykefraværsdag.  Formål med endringer er å forebygge og redusere sykefravær i bedriften.

NRS Norge AS er IA-bedrift og er pliktig å ha tett kontakt  og oppfølging med sykemeldt arbeidstaker. Bedriftshelsetjeneste er aktiv medspiller i IA-arbeid og kan tilby profesjonell hjelp ved sykdom.

Din Bedriftshelsetjeneste
Tlf.: 95 29 28 21

E-post: havard@dinbht.no

Web: www.dinbht.no