Koronavirus – enkle og gode tiltak

Det er vanskelig å forutse sykdom og smitteutbrudd, særlig når et stort antall mennesker samles i nærheten av hverandre. Det viktigste er å være forberedt.

Koronaviruset (COVID-19) tilhører gruppen virus med membran, eller lukkede virus. Dette er heldigvis en virustype som lett lar seg ødelegge utenfor kroppen. Det smitter fra person til person via kontakt, dråper og tilsmussede overflater.

Det finnes ingen legemidler som kurerer sykdommen som forårsakes av koronaviruset, og det finnes heller ikke noen vaksine som forebygger mot smitte. Det beste du kan gjøre for å ikke bli smittet eller unngå å smitte personer rundt deg, er å følge rådene for god hånd- og hostehygiene fra Folkehelseinstituttet. Disse innebærer at du:

 • vasker hendene ofte og grundig med såpe og vann. Særlig etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider, etter kontakt med dyr og ellers ved synlig skitne hender og når du kommer hjem etter å ha vært ute blant folk.
 • bruker hånddesinfiserende midler som Antibac dersom du ikke har såpe og vann tilgjengelig. Kun hvis hendene er noenlunde rene, er de skitne bør de alltid vaskes med såpe og vann.
 • har gode hostevaner. Ikke host på andre. Bruk papirlommetørklær til å hoste i, og hold deg ordentlig for munnen, eller du kan hoste i albuekroken. Vask hendene godt etterpå.
 • unngår håndhilsing, klemming og kyssing.
 • holder minst én meters avstand til både friske personer og de som hoster eller nyser, når det er mulig.
 • unngår så langt det er mulig å ta deg i ansiktet – virus kan overføres fra hendene til munnen og slimhinnene i øyne og nese. Derfra kan viruset transporteres inn i kroppen.
 • unngår å ta offentlig transport dersom mulig.

Riktig utført renhold er avgjørende i forebyggende arbeid mot smitte. Det er utrolig viktig at dere forholder dere til grunnleggende hygieneprinsipper når dere utfører renhold ute hos kunder. Dette innebærer at du:

 • arbeider konsekvent fra rent sone til urent sone på et rom.
 • er nøye med berøringspunkter – lysbrytere, dørhåndtak, kraner osv.
 • husker fargekode på kluter: rosa klut – renhold av sanitærrom, blå klut – renhold av inventar.
 • unngår overdosering av rengjøringsmiddel.
 • bytter rengjøringsutstyr (klut, mopp) ut til rene etter ferdig renhold i arealer med smittefare.
 • bytter hansker ofte. Ha rene hender når du tar på hanskene og vask hendene når du tar av hanskene. Bytt hansker mellom ulike arbeidsoppgaver, også på samme rom, hvis hanskene kommer i kontakt med forurensede områder.

Mer informasjon om hygienerutiner ved renhold finner du her…

Gjelder utenlandske ansatte

Vi minner om at D-nummer dere får tildelt når dere først kommer til Norge er midlertidig. Det er viktig at dere gir beskjed til Eva med en gang dere får norsk fødselsnummer. Vi får ikke hentet deres skattekort dersom vi ikke får nye opplysninger fra dere. Som regel alle som bosetter seg i Norge over 6 måneder får norsk fødselsnummer.

We want to remind you that D-number which you get when you first arrive to Norway is just temporary. It is important that you notify Eva as soon as you receive the Norwegian ID- number. We are not be able to obtain your tax card if we do not receive new information from you. Normally, anyone who lives in Norway for over 6 months will receive a Norwegian ID number.

Ergonomi

Å arbeide med renhold innebærer mye bevegelser som er bra for kroppen, men også bevegelser som kan være ensidige, gjentakende og belastende for kroppen. Bevissthet rundt ergonomi, arbeidsstillinger, bevegelser og utstyr er viktig for å unngå feilbelastning eller overbelastning av kroppen i det daglige arbeidet. Informasjon om riktig arbeidsteknikk ved forskjellige arbeidsoppgaver finner du her…

MEDVIRKNINGSPLIKT VED SYKEFRAVÆR

Hvis du blir sykemeldt på grunn av sykdom eller skade, har både du og NRS en rekke plikter i sykmeldingsperioden.

Som arbeidsgiver har NRS det overordnede ansvaret for å følge opp sykefraværet. NRS skal sørge for å iverksette realistiske og konkrete tiltak som kan gjøre det mulig for deg å utføre dine oppgaver helt eller delvis under sykemeldingsperioden. Som arbeidstaker er du forpliktet til, ut fra muligheter og behov, å samarbeide om tilrettelegging av egen arbeidssituasjon fra første dag av en sykemelding.

Formålet med oppfølging ved sykefravær er først og fremst å hindre langtidssykefravær og å få deg tilbake i arbeid så raskt som mulig. 

Her kan du finne NRS retningslinjer i arbeid ved sykefraværsoppfølging.

INTERN VARSLING

Å varsle er å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes det brudd på lovregler, interne regler eller etiske normer som for eksempel mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk, forhold som skaper fare for personers liv og helse m.m. Du har plikt til å si fra til din leder og/eller verneombud/tillitsvalgt om mobbing, trakassering, diskriminering og feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, jf. AML §2-3 (2).

I NRS Norge AS kan det varsles både skriftlig og muntlig, for eksempel per telefon, e-post, i brev, ved personlig fremmøte eller ved utfylling skjema Rapport Uønskede Hendelser via intranett. Du kan også velge å varsle anonymt.

Om NRS rutiner ved intern varsling les mer her…

PÅSKEHILSEN

Vi ønsker alle våre ansatte en riktig GOD PÅSKE, og vi håper at hver og en av dere finner anledning til gode opplevelser, enten den skjer på fjellet, hjemme eller ved sjøen!